• DEFNE

  DEFNE

  Code: 20558 - 39439

  Size (cm): 466 x 365

 • KILIM KASKAJ VIEUX

  KILIM KASKAJ VIEUX

  Code: 20565 - 281088

  Size (cm): 146 x 103

 • KIRMAN LAVER

  KIRMAN LAVER

  Code: 20559 - 24017

  Size (cm): 240 x 185

 • PATCHWORK

  PATCHWORK

  Code: 20557 - 42103

  Size (cm): 300 x 250

 • USHAK

  USHAK

  Code: 2121 - 56403

  Size (cm): 291 x 241